Shin shonan bakusozoku naight arakure

Shin shonan bakusozoku arakure naight (新・湘南爆走族 荒くれKNIGHT) - манга, по которой в 1998 было снято 2 фильма с участием GISHO. Гишо играет байкера по имени Дзэнба Kniht.

Shin Shonan Bakusozoku Arakure Knight 1, 1998/05

Zenba Naito _ Ohtaki Jun
Haruma Yuki _ Mizuhashi Kenji
Maki akane_ Kato Hiroshi
Noro Sadaharu _ Motoiki Masaki
Fujiki Kazu _ Honjo Yuji
Noguchi Hideo _ Tsuboi Moritsugi
Zenba Hinako _ Nakamori ?
Hanazawa Koume _ Masuda Yuko

Tomoji Iwa _ Shinkatsu Kuniyuki
Amano _ Hiroshi Sueyoshi
Itake Renjiro _ Kazama Masayoshi

Shin Shonan Bakusozoku Arakure Knight 2, 1998/08

Zenba Naito _ Ohtaki Jun
Haruma Yuki _ Mizuhashi Kenji
Maki akane_ Kato Hiroshi
Noro Sadaharu _ Motoiki Masaki
Fujiki Kazu _ Honjo Yuji
Noguchi Hideo _ Tsuboi Moritsugi
Zenba Hinako _ Nakamori ?
Hanazawa Koume _ Masuda Yuko

Umi _ Sakurai Ayumi
Y ajima Ken _ Takano Hassei
Iwabuchi _ Keiji Uchida
Isohara _ Eiichi Furui


Смотрите также:
Shin Shonan Bakusozoku Arakure Knight 1 в пересказе ryomei